YEŞİLLİ KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
RA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
-Matbu Dilekçe,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
15 GÜN
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
30 GÜN
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
         30 GÜN
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
4-
Tüketici Sorunları Başvurusu
1-Dilekçe
2-Fatura,
3-Satış Fişi
4-Garanti Belgesi,
5-Sözleşme vb.
3 AY
5-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası,
4-Oda Kayıt Belgesi,
5- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
6-Mesul Müdürlük Belgesi (onaylı)
7- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
8- TİB onaylı filtre programı.
15 GÜN
6-
“Apostille” tasdik şerhi
 
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
 
             1 GÜN
7-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
   Dilekçe.
 
30 GÜN
8-
65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)
1-Müracaat Formu (Malmüdürlüğünden temin edilebilir.)
2-Mal varlığı araştırma belgesi( malmüdürlüğünce düzenlenecektir.)
3-Özürlü aylığına başvuranlar tam teşekkülü hastaneden alacakları sağlık kurul raporu
4-Özürlülük oranı % 40-% 70 arası olanların işkurdan alacakları iş başvuru formu
30 GÜN
 
 
 
9-
Yeşil Kart
İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).
Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:
1-Form  (muhtar onaylı)
 
 
30 GÜN
 
 
 
 
10-
 
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
 
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
15 GÜN
11-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
 
15 GÜN
12-
 
BİMER          
 
www.basbakanlik.gov.tr/bimer adresinden ulaşılabilir
 
15 Gün
 
13-
Dernek Kurulumu
 
1- Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopileri,
2- Kuruluş Bildirimi
3-Tüzük,
4- Kira Kontaratosu,
5- Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi
6- Tebligat Almaya Yetkili Kişilere ait bilgiler.
 
15 Gün
14-
Dernek Yetki Belgesi
 
1-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi,
2-Yetki Belgesi
 
 
5 Gün
15-
Dernek Genel Kurul Sonuçları
 
1-Genel Kurul Tutanağı,
2-Hazırun Listesi ,
3-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi,
4-Genel Kurul Sonuç Bildirim
 
15 Gün
16-
Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi
1- Yönetim Kurulu Karar fotokopisi,